ראשי » תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר imodel.co.il (להלן: "iModel" או "האתר"). השימוש בשירות או במידע מכל סוג שהוא שקיים באתר ו/או ביישומיו במדיות אחרות מעיד על הסכמתך לתנאים אלו, ולכן הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן – "תנאי השימוש").

 1. תכני האתר ויישומיו, עשויים להופיע ולהיות מוצגים הן ברשת האינטרנט והן בכל מדיה תקשורתית אחרת, ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים תכני האתר או יישומיו.
 2. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין מפעיל אתר אתר (להלן: "מפעיל האתר") לבין כל אדם או גוף שיעשה שימוש מכל סוג שהוא באתר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומתייחסים גם לנשים. הינך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להן. בכל שימוש באתר מצהיר המשתמש כי קרא את תנאי השימוש, ומסכים לפעול לפיהם.
 3. באתר תמצא קישורים (לינקים) לעמודי רשת שונים. התכנים אינם מתפרסמים ע"י האתר ואין לאתר שליטה על תכנים אלו. באתר מופעלים קישורים לאתרי מכירות של ספקים המציעים למשתמש מוצרים או שירותים. האתר איננו מתחייב להציג או לשלב את כלל הנתונים של כל הספקים וממליץ למשתמש לנהוג כצרכן נבון ולעיין במידע המופיע באתרים ובתנאי השימוש בהם לפני ביצוע פעולה כלשהי.
 4. אתר iModel איננו אתר מכירות ומפעיל האתר לא ייחשב כמוכר.
 5. אתרי האינטרנט או תכנים של ספקים, לרבות אתרים של נותני שירות המוצגים באתר, אשר עלו מתוצאות החיפוש באתר אינם בבעלות האתר או מפעיל האתר ואינם מופעלים על ידו, ונמצאים באחריותם הבלעדית של אותם ספקים או בעלי אתרים אלה ומפעיליהם.
 6. המידע והשירותים המתקבלים באמצעות האתר מוצגים למשתמש כפי שהתקבלו אצל מפעיל האתר וכפי שהוצגו על ידי הספקים או נותני השירות, ללא התערבות כלשהי של מפעיל האתר בתכניו או בדרך הצגתו של המידע והשירותים הנ"ל, ונמצא באחריותם הבלעדית של נותני השירות והספקים. מפעיל האתר אינו ולא יהא אחראי לנכונות ומהימנות המידע והשירותים המוצגים באתר לרבות פרטים אודות נותני השירות, מהות השירותים, איכות השירותים, שמות הספקים של המוצרים והשירותים, מחירים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי נותן שירות, צד שלישי, ספק ויצרן כלשהו.
 7. מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל פעולה מכל סוג שתוליד קשר בין המשתמש לבין נותן שירות או ספק כלשהו, אף אם המשתמש למד אודותיו או אודות אתר האינטרנט שלו או פנה לאתר נותן השירות או ספק, באמצעות קישור מהאתר.
 8. מפעיל האתר לא יהא אחראי להתקשרות שתווצר בין משתמש לבין נותן שירות או ספק, ולא יהיה אחראי לטיב ואיכות המוצרים או שירותים שמוצעים על ידי נותן השירות או ספק, לרבות לא לתנאי הרכישה, הליכי הרכישה, אספקת השירותים או כל דבר אחר שמציע צד שלישי, נותן שירות או ספק.
 9. האתר כולל תכנים מסחריים, הנמסרים לפרסום מטעמם של נותני השירות. האתר לא יישא באחריות לתכנים אלו. המידע באתר מוצג כפי שהתקבל מנותני השירות והספקים. האתר לא יישא באחריות לנתונים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש באתר או המקושרים על-ידי האתר. האתר אינו בודק, עורך או מאמת את תוכן נתונים אלו והאחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה שתיגרם משימוש או הסתמכות עליהם חלה על נותני השירות והספקים.
 10. האתר אינו אחראי להספקת השירותים והמוצרים הניתנים על-ידי נותני השירות, ספקים או בעלי אתרים, או לאיכותם של שרותים ומוצרים אלו.
 11. מפעיל האתר לא יהיה אחראי, ולא יישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק כלשהו, כספי או אחר, שנגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע, המופיע באתר או באתר של צד שלישי, נותן שירות או ספק, לרבות הפסד הכנסה ומניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 12. המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.
 13. העובדה שהאתר מקשר לתכנים בעמודי רשת שונים, אינו מעיד על הסכמת האתר לתכנים אלו ולא מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם וחוקיותם של תכנים אלו. ייתכן שתמצא שתכנים אלו מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, לא מוסריים, בלתי חוקיים או שאינם הולמים את צרכיך. האתר אינו אחראי לתכנים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש או לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים באתר ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם משימוש או הסתמכות עליהם.
 14. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים אלו מתפרסמים באזורים המיועדים לכך כתגובות והמלצות והאתר אינו מעורב בכל דרך שהוא בתכנים או במידע שמתקבל באזורים אלו. מסירת תכנים אלו אינה מקנה לך זכות לדרוש שתכנים אלו יפורסמו. האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים אלו, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. מפעיל האתר יהיה רשאי לבדוק תכנים אלו ולמנוע פרסום תכנים שאינם חוקיים, גסויות או כל תוכן שנמצא כי עלול לעשות שימוש בלתי ראוי בכלים באתר.
 15. מפעיל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. מפעיל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש – הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.
 16. מפעיל האתר משמש כמנוע חיפוש המשווה מידע שמוצג ומופץ על ידי צדדים שלישיים כפי שהוא ומציגו באתר, ואינו משמש כמייצר מידע.
 17. מפעיל האתר אינו אחראי לכל תקלה, כשל, בפעולת אתר, ברשת האינטרנט, ברשת הסלולארית או כל מדיה אחרת אשר בה מוצגים תכני האתר. מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה בהקדם.
 18. מפעיל האתר אינו אחראי לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים השלישיים.
 19. מפעיל האתר אינו אחראי על שום מידע או ייעוץ שנתקבל דרך שירותי החיפוש באתר, ואינו אחראי לשירותים או מוצרים המתקבלים או מוצגים באתר, או מתקבלים דרך כל קישור המסופק על ידי האתר או שירותי החיפוש באתר.
 20. מפעיל האתר אינו מפרסם בפועל אלא מעמיד את האתר כפלטפורמה להצגת פרסומות. פרסום באתר אינו מהווה המלצה, מצד מפעיל האתר, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.
 21. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל תוכן הכלול בו למעט תוכן שנמסר בידי צד שלישי, ספק, נותן שירות או משתמש הינן של גרניט פרסום בלבד ואין להשתמש, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, למכור, או להשכיר כל חלק מהם, בכל אמצעי ודרך בלא קבלת הסכמה מראש בכתב מגרניט פרסום.
 22. מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.
 23. מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם אף גוף שלישי ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש.
 24. בשימוש באתר, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש שיועדכנו מעת לעת לידיעת המשתמשים. מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.
 25. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר למעט תוכן ומידע שנמסר ע"י צד שלישי, נותן שירות, בעל מקצוע או משתמש. הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהאתר.
 26. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
 27. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
 28. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר או שהשאירו פנייתם באמצעות הטפסים המקוונים ו/או שלחו מידע אישי מיוזמתם למפעילי האתר ו/או יצרו קשר טלפוני ומסרו פרטיהם לצורך העברת פנייתם לנותני שירות, ספקים, חברות העובדות בשיתוף עם האתר- המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.
 29. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 30. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

לכל פניה תוכלו לפנות למחלקת שירות הלקוחות של האתר
בטלפון: 073-7784759 או בדוא"ל: [email protected]